VåketjenesteVåketjeneste


  • Røde Kors meiner at ingen skal måtte døy aleine eller kjenne på einsemd i sin siste del av livet.
  • Formålet med Røde Kors Våketjeneste er å tilby medmenneskeleg nærvær til døyande og deira pårørande.
  • Røde Kors har starta eit pilotprosjekt med vaketeneste i Moss og Eidskog over det siste året. I fase 2 av prosjektet er fleire lokalforeiningar i Hordaland med, og jobbar med å få på plass eit tilbod.
  • Vaketenesta er Røde Kors frivillige som tilbyr medmenneskeleg nærvær til døyande i deira siste dagar og timar.
  • Vaketenesta si målgruppe er døyande utan pårørande eller med pårørande med behov for støtte eller avlasting. Ein vakar kan kallast ein pårørandevikar.
  • En vakar skal ikkje utføre omsorgsfaglege oppgåver.
  • Den frivillige skal vere psykisk robust, opptre lyttande og audmjukt overfor den døyande og pårørande. Den frivillige er intervjua og har gjennomført opplæring før eventuell godkjenning. Nedre aldersgrense er 25 år.
  • Samarbeidet med helseinstansane er godt. Både heimetenesta, sjukeheimar, omsorgsbustadar og sjukehus har inngått avtalar med Røde Kors lokalt.


Fjell Røde Kors,                                                                           Telefon: 56336980

Postboks 72,                                                                                Web: www.fjellrk.no

5341 Straume                                                                              E-post: post@fjellrk.no


Org. nr: 994196375